ennspirratzjaun
 

Wüll drr Deuchtar ötwosz deuchtn,
pföllt iss ühm nöcht immbar leuchtn,
dönn di Unnschpirattatzjäun
kimmt nöcht su vnn gontz arleun.
Nömmnßtde Vaibur, Wuin, Kesungg, -
wörrstde tschlaupp tarvunn ont krunck!
Zicharste Unnschpirattzjurrn
kimmt vnn Bür müdd Dappulkurrn

- (kp)

  Methode Poeten Witz Mystiker

Oberbegriffe
zurück 

.. im Thesaurus ...

weiter im Text 

Unterbegriffe

 

 

VB
Inspiration

Synonyme